Referat fra bestyrelsen

Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling i Hasle Badmintonklub  
26. oktober 2022

Tilstede: Anthony Pedersen, Trine Elling, Charlotte Glud, Rikke Larsen Rasmussen, Ditte Elling
Referent: Charlotte Glud
Dirigent: Rasmus Knudsen
Afbud: Kate Elling

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Formandens beretning:
2021/2022 har medlemmer: 125

65 ungdom
0 seniorer
60 motionister
Trods Corona går det godt. Medlemmerne er kommet tilbage så vi har ca det samme medlemmer stadigvæk.
Bestyrelsen er glade for trænerstaben som gør en stor indsats. Tak til dem.


Spillerudvalgets beretning:
Der er ikke et udvalg. Derfor ingen beretning.
Flere ungdomsspillere spillere går til stævner. Vi betaler 50 % af tilmeldingsgebyret.

Kasseren fremlægger regnskab:
Trods nedsat kontingent for tidligere spillere fra 2020 har vi en god økonomi.
Overskud på 25.000.00. Nogle udgifter er forskudte og ikke bogført i skrivende stund. Derfor ser tallene meget pæne ud. Plus vi ikke har haft så store udgifter pga corona.
Færre indkøb af bolde, samt reduceret udgift til trænere er afgørende for økonomien.
Egenkapitalen er 245.000.00


Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet forbliver uændret.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen:
Kate Elling er på valg: Modtager genvalg
Trine Elling er på valg : Modtager genvalg
Ditte Elling er på valg som suppleant : Modtager genvalg
Rikke Larsen er på valg som suppleant: Modtager genvalg

Valg af revisor:
Marian Jensen er på valg: Modtager genvalg
Lars Sørensen er på valg: Modtager genvalg

Evt:
Der er ikke noget under punktet.

Generalforsamling 2020

Referat fra Generalforsamling i Hasle Badmintonklub 28. Oktober 2020


Tilstede: Anthony Pedersen, Trine Elling, Charlotte Glud, Rikke Larsen Rasmussen, Ditte Elling
Referent: Charlotte Glud
Dirigent: Rasmus Knudsen
Afbud: Kate Elling

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
1 person mødte op.

Formandens beretning:
2019/2020 har vi ca medlemmer:
131 IALT
83 ungdom
7 seniorer
41 motionister
Fremtiden ser lys ud, da vi har fuld besat med ungdoms spillere.
Motionist spillere er på samme niveau som tidligere.
Bestyrelsen er glade for trænerstaben som gør en stor indsats. Tak til dem.


Spillerudvalgets beretning:
Der er ikke et udvalg. Derfor ingen beretning.

Kasseren fremlægger regnskab:
Regnskabet er godkendt, og egenkapitalen er solid.
Ud fra kasserens synspunkt, anbefales det at fastholde kontingentet.
Udgifter er det samme til bl.a bolde og klubhus.
Halleje afregning sker på forskellig tidspunkter, så derfor kan der være udsving i udgiften hertil fra sæson til sæson.
Egenkapitalen er 184.000

Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet forbliver uændret.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen:
Kate Elling er på valg: Modtager genvalg
Trine Elling er på valg : Modtager genvalg
Ditte Elling er på valg som suppleant : Modtager genvalg
Rikke Larsen er på valg som suppleant: Modtager genvalg

Valg af revisor:
Marian Jensen er på valg: Modtager genvalg
Lars Sørensen er på valg: Modtager genvalg

Evt:

Generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamling i Hasle Badmintonklub 24. Oktober 2019


Tilstede: Anthony Pedersen, Trine Elling, Kate Elling, Charlotte Glud
Referent: Charlotte Glud
Dirigent: Henrik Elling

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Formandens beretning:
2018/2019 har vi ca 100 medlemmer
36 ungdom
4 seniorer
54 motionister
Fremtiden ser godt, da vi har fuld besat med ungdoms spillere.
Bestyrelsen er glade for trænerstaben som gør en stor indsats.
Vi vil gøre en indsats for at hverve nye trænere til den kommende sæson, da de nuværende ikke har mulighed for at forsætte i samme omfang.

Spillerudvalgets beretning:
Der er ikke et udvalg. Derfor ingen beretning.

Kasseren fremlægger regnskab:
Egenkapitalen er solid, på trods af underskud på driften.
Underskuddet skyldes mindre tilskud fra kommunerne og højere udgift på halleje. Vi har desuden færre indtægter fra kontingenter.
Skyldes en forsinket opstart grundet renovering af hallen.
Egenkapitalen er 173.000.00 kr.

Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet forbliver uændret.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen:
Anthony Pedersen er på valg: Modtager genvalg
Charlotte Glud er på valg : Modtager genvalg
Ditte Elling er på valg: Modtager genvalg
Rikke Larsen er på valg: Genvalgt som suppleant

Valg af revisor:
Marian Jensen er på valg: Modtager genvalg
Lars Sørensen er på valg: Modtager genvalg

Evt:
Der vat ikke noget til punktet.

Generalforsamling 2018

Referat fra Generalforsamling i Hasle Badmintonklubden
31Oktober 2018

Tilstede: Kate, Anthony, Trine, Charlotte
Referent: Charlotte
Dirigent: Henrik Elling

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Formanden:
Vi har flere medlemmer end sidste år.
Ungdom: 53
Motionist: 46
Senior: 5
Tak til trænere og bestyrelse for indsatsen.

Spillerudvalgets beretning:
Udgår da der ikke er turneringsspillere

Kasseren fremlægger regnskab:
Der er overskud på 12.000.00 men halleje for 17 er først betalt i 18
Det er ikke et reelt billede. Vi forventer det går i 0.
Vi har en egenkapital på 196.000.00 kr

Fastsættelse af kontingent:
Forbliver uændrede.

Indkomne forslag:
Udgår da der ikke er kommet nogen ind

Valg til bestyrelsen:
Kate er på valg, og modtager genvalg
Trine er på valg o modtager genvalg
Ditte, Anthony og Charlotte fortsætter uændret.

Rikke Larsen bliver valgt som suppleant 

Valg af revisorer:
Marian og Lars fortsætter.

Evt:
Rikke udtrykker frustration over de få børn. Det gør træningen mindre spændende. Rikke spørger ind til, om vi skal gøre nogle tiltag for at få flere medlemmer, og følgende forslag kom frem:
Skoleintra: Trine undersøger om der er muligheder
Facebookside: Rikke tager initiativ til at udarbejde en side og sparrer med Trine og de øvrige trænere.
Opslag: Vi tror ikke på at det giver ret meget. 

Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamling i Hasle badmintonklub den 24.oktober 2017

Tilstede: Kate, Ditte, Anthony, Charlotte 
Referent: Charlotte
Dirigent: Henrik Elling

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

1.Formanden:
Medlemstallet er lidt faldende pga skolereformern.
Ungdom: 52
Motionister: 44
Senior: 12

Formanden takker trænerne for godt arbejde.
Ditte ønskes tillykke med 10 års træner jubilæum

2.Spillerudvalgets beretning
Udgår da der ikke er turneringspillere

3.Kasserens fremlægger regnskab
Vi har et overskud på 26.250 kr
Omsætning på 74765 kr
Udgifter 48515
Aktiver i banken 184523 kr
Regnskabet er nu for et helt kalenderår, hvorfor der er udestående poster der endnu ikke er betalt.

 1. Fastsættelse af kontingent:
Der vil ikke ske ændringer i kontingentsatserne

 1. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen

 1. Valg til bestyrelsen:
På valg er Anthony, han ønsker genvalg og bliver valgt
På valg er Charlotte, hun ønsker genvalg og bliver valgt


Nu består bestyrelsen af:
Formand: Anthony
Kasser : Trine
Bestyrelsesmedlemmer: Charlotte, Kate, Ditte

 1. Valg af revisor:
Marian og Lars ønsker genvalg og bliver valgt

Evt:
Udgår

Generalforsamling 2016

Referat fra Generalforsamling i Hasle badmintonklub (HBK) 26. oktober 2016

 

Tilstede: Anthony, Kate, Trine, Charlotte. Ditte

Referent : Charlotte

Dirigent: Henrik

 

 

Formandens beretning:

Vi har haft et faldende medlemstal i forhold til forrige sæson. Faldet er primært i ungdomsrækken (56). Antallet af seniorer (9-10) er faldet.

Antallet af motionister er stigende (44).

 

Spillerudvalget:

Er ikke eksisterende.

 

 

Kasseren:

Vi har desværre stadig et underskud på ca. 26.000 kr. på årets resultat. Vi har dog stadig 158.000 i egenkapital. Hal lejen er næsten fordoblet og indtægterne fra færre kontingenter er faldende. Tilskuddet fra Kommunen er også faldende.

Vi har tilpasset omkostningerne for at  imødegå de faldende indtægter, og vi har færre deltagere til udgiftstunge  arrangementer. (se vedlagte regnskab)

 

Fastsættelse af kontingent:

Vi forslår en kontingent stigning på 50 kr. pr. Spiller.

 

Valg til bestyrelsen:

 

På valg er kasseren. Ønsker genvalg og bliver valgt.

Bestyrelsesmedlem er på valg  Ønsker genvalg og bliver valgt.

1. suppleant er på valg. Ønsker genvalg og bliver valgt.

Revisor og revisor suppleant:

Jacob Juul-Naber ønsker ikke at forsætte og bestyrelsen vil finde en afløser for Jacob.

Tak for din indsats i løbet af årene.

Lars Sørensen ønsker genvalg og bliver valgt.

 

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Anthony er formand

Kate, Trine, Ditte og Charlotte er bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamling 2015

Referat fra Generalforsamling i Hasle badmintonklub (HBK) 6. oktober 2015

 

Tilstede: Anthony, Kate, Trine, Charlotte. Ditte

Referent : Charlotte

Dirigent: Henrik

 

 

Formandens beretning:

Vi har haft et faldende medlemstal i forhold til forrige sæson. Faldet er primært i ungdomsrækken (54). Antallet af seniorer (17) er steget, men ikke så meget at det udligner faldet de andre steder. Antallet af motionister er stabilt (34).

Skolereformen og manglende friplads spillere tilskriver vi udviklingen.

 

Spillerudvalget:

Er ikke eksisterende.

 

 

Kasseren:

Vi har desværre stadig et underskud på ca 10.000 kr på årets resultat. Vi har dog stadig 180.000 i egenkapital. Hal lejen er næsten fordoblet og indtægterne fra færre kontingenter er faldende. Tilskuddet fra Kommunen er også faldende. Indtægter fra fripas er helt bortfaldet. Ingen af de der havde fripas tidligere kommer mere..!!

Vi har tilpasset omkostningerne for at  imødegå de faldende indtægter, og vi har færre deltagere til udgiftstunge  arrangementer. (se vedlagte regnskab)

 

Fastsættelse af kontingent:

Vi forsætter med uændrede kontingent satser.

 

Valg til bestyrelsen:

 

På valg er kasseren. Ønsker genvalg og bliver valgt.

Bestyrelsesmedlem er på valg  Ønsker genvalg og bliver valgt.

1. suppleant er på valg. Ønsker genvalg og bliver valgt.

Valg af revisor og revisor suppleant: Jacob Juul- Naber og Lars Sørensen ønsker genvalg og bliver valgt.

 

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Anthony er formand

Kate, Trine og Charlotte er bestyrelsesmedlemmer

Ditte er 1 suppleant

 

Den nye bestyrelse holder møde næste gang den 20.november 2015 .

Generalforsamling 2014

Referat fra Generalforsamling i Hasle badmintonklub (HBK) tirsdag d. 28.oktober 2014


Tilstede: Anthony, Kate, Trine, Charlotte

Referent: Charlotte

Dirigent: ToveFormandens beretning:

Vi har haft et faldende medlemstal i forhold til forrige sæson. Faldet er primært i ungdomsrækken og motionistrækken. Antallet af seniorer er steget, men ikke så meget at det udligner faldet de andre steder.

Vi har fejret et ti års trænerjubilæum for Trine. Godt gået!!


Spillerudvalget:

Er ikke eksisterende.


Ungdom:

Faldende medlemstal. Der tages dog stadig til stævner for dem der vil. Vigtigt at trænerne gør opmærksom på når der er stævner. Der har været 3 personer til stævner.


Seniorer:

Der har været en stigende tilgang. Stemningen er god til træning og der bliver spillet glad badminton.


Kasseren:

Vi har desværre stadig et underskud på ca 10.000 kr på årets resultat. Vi har dog stadig 180.000 i egenkapital. Hal lejen er næsten fordoblet og indtægterne fra færre kontingenter er faldende. Tilskuddet fra Kommunen er også faldende. Indtægter fra fripas er helt bortfaldet. Ingen af de der havde fripas tidligere kommer mere..!!

Vi har tilpasset omkostningerne for at imødegå de faldende indtægter, og vi har færre deltagere til udgiftstunge arrangementer.


Fastsættelse af kontingent:

Vi forsætter med uændrede kontingent satser.


Valg til bestyrelsen:


På valg er formanden og et bestyrelsesmedlem. Begge får genvalg uden kamp!

Valg af 1 og 2 suppleant. Ditte vil gerne være 1 suppleant. Det er ikke muligt at besætte den anden post.

Valg af revisor og revisor suppleant: Jacob Juul-Naber og Lars sørensen ønsker genvalg og bliver valgt.


Bestyrelsen ser herefter således ud:

Anthony er formand

Kate, Trine og Charlotte er bestyrelsesmedlemmer

Ditte er 1 suppleant


Den nye bestyrelse møde den 4. December kl 18.30 hos Kate.

Generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamling HBK, tirsdag d. 22/10 2013

 

Referent: Charlotte Glud

 

Dirigent :Tove Nielsen valgtes og konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt.

 

Formandens beretning:

Foreningen har pt. ca . 120 medlemmer der  fordeler sig således:

·          50 ungdomsspillere

·          14 seniorer

·          55 motionister

 

Vi har haft gode resultater på den sportslige front i denne sæson. U 13 blev nr. 5 – U15 blev nr 4

Og U17-19 blev nr. 2.

Dette skyldes ikke mindst vores gode og vedholdende trænerteam, der bakker godt op om de unge og lærer dem en masse. Trine har I år haft 10 års trænerjubilæum. Stort tillykke med det! En flot bedrift i disse tider hvor frivillig arbejdskraft ikke ligefrem hænger på træerne!

 

Ungdom/spillerudvalg:

Der er god stemning på alle hold. Der har været holdt juleafslutning med stor succes. Trænerne vil tage initiativ til flere sociale arrangementer efter ønske fra de unge selv. Film aften har været nævnt og vil blive forsøgt gennemført med hjælp fra Anthony og en Projektor!

 

Kasser:

Regnskabet er godkendt af revisionen. Vi har ca 180.000 kr på vores konto. Har nu fået samlet alt i Danske Bank. Der er i årets resultat et minus på ca. 18.000 kr. Det skyldes bl. a faldende tilskud fra Kommunen, samt stigende halleje. Der har også været stigende udgifter til holdkampe som vi anser som positivt. Der er desuden indkøbt forskellige ting til skadelindring så som tape og isposer.

 

Fastsættelse af kontingent:

Der vil ikke ske kontingentstigninger i næste sæson.

 

Indkomne forslag:

Der var ingen.

 

Valg til bestyrelsen:

 

Kasser og bestyrelsesmedlem er på valg. Trine og Kate blev genvalgt. Danny fortsætter som bestyrelsesmedlem – Andre er 1. Suppleant. Vi mangler en 2. Suppleant som søges blandt ungdomsspillerne.

Revisorene Jakob Juul-Naber og Lars Sørensen fortsætter.

 

Bestyrelsen ser herefter således ud:

 

Formand: Anthony Pedersen

Medlem: Kate Elling

Medlem: Charlotte Glud

Medlem: Danny

Kasser: Trine Elling

1.       suppleant: Andre

2.       suppleant: ???

generalforsamling 2012

Referat fra Generalforsamling i HBK

mandag d. 29. oktober 2012 kl. 19.30

 

 

Referent: Charlotte Glud

 

 

Valg af dirigent:

 

Mette Davies

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er varslet med 8 dage ifølge vedtægterne

 

 

Formandens beretning:

 

Medlemstallet er ca. 120 fordelt på 60 unge, 12 seniorer og 48 motionister.

 

Der arbejdes på at skaffe 2 suppleanter. Andre er blevet valgt.

 

Der har været deltagelse i 6 holdkampe indtil nu.

Bestyrelsen vil fortsætte denne gode udvikling i den kommende sæson bl.a med deltagelse til holdkampe, hyggedage m

 

Kasseren aflægger regnskab:

 

Der er et underskud på 11.000 kr, grundet stigende halleje og svigtende kontingent som følge af nedgang i antallet af motionsspillere.

 

Alle bankforretninger skal samles i Danske Bank. Trine arbejder på sagen.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

Fastsættelse af kontingent:

 

Kontingentet er uændret

 

 

 

Valg til bestyrelsen:

 

På valg er:

 

Anthony Pedersen- modtager genvalg som formand

 

Trine Elling- modtager genvalg som kassér

 

Andre stiller op som 1. suppleant- modtager valg

Danny stiller op til bestyrelsen – modtager valg

 

Mette Davies trækker sig fra bestyrelsen

Marian Tramm trækker sig fra bestyrelsen

 

Efter de genfundne valg, har bestyrelsen konstitueret sig således:

 

 • AnthonyPedersen (formand)
 • Kate Elling
 • Charlotte Glud
 • Trine Elling (kassér)
 • Danny
 • Andre (1. suppleant)
 • Mangler ( 2. suppleant)

 

Valg af revisorer:

 

Jacob Juul Neber

Lars sørensen

Bestyrelsesmøde 1. december 2010

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I HBK D. 1. DEC 2010

Afbud fra Anthony og Trine

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat godkendt.


 1. Valg af referent

Marian refererer


 1. Formanden

Afbud fra formanden


 1. Seniorer

Tilbuddet om spil for seniorer mandage 18.20 – 20.00 fortsætter. Der kommer spillere næsten hver mandag.


 1. Ungdom

4 hold spiller holdturnering (2 x U13 og 2 x U15). Der har været en del problemer med haltider og pludselige rokeringer, da DGI ikke havde lagt en endelig spilleplan før sæsonstart.


I forb.m. et træner-planlægningsmøde fremgik det, at trænerne er glade for jobbene. De er desuden populære blandt spillere og forældre


Trænerne har deltaget i et kursus om ’Nutidens Børn og Unge’. Trine har været på ’Kasserer-kursus’


Der er med stor succes til følge indkøbt en ghettoblaster til brug ved træning.


 1. Motionister.

Da der er skåret i haltiderne, har klubben måttet aflyse nogle motionister

Generelt er der godt besat på banerne, dog er der ledige baner mandag, onsdag og lørdag. Disse forsøges besat v.hj.a. annonce i Århus Onsdag efter Nytår.


 1. Økonomi.

Det går langsomt, men indtil nu uproblematisk, med overdragelsen af al regnskabsmaterialet til ny kasserer. Bent står fortsat klar med en hjælpende hånd.


 1. Valg af suppleant

Det er ikke lykkedes at skaffe en revisorsuppleant endnu. Der spørges fortsat rundt omkring og det besluttes at søge gennem hjemmesiden. 1. Eventuelt.

Vores boldudbyder har opsat et nyt fugtskab, der er bedre end det gamle. Ungdomstrænerne sørger for at fodre det med vand og sæbe 1 x ugentligt.

Forslag om årskalender, hvor diverse aktiviteter og tidsfrister fremgår (ansøgning om haltider, tilskud, regnskabsindlevering mm)


Foreløbigt til kalenderen:

15. januar: Rengøring i klubhuset fra morgenstunden

24. februar: Bestyrelsesmøde kl. 18.30

13. april: Bestyrelsesmøde kl. 18.30
generalforsamlingen 25/10 2010

 

Referat fra Generalforsamling i HBK

mandag d. 25. oktober 2010 kl. 19.30

referent: Charlotte Glud
Valg af dirigent:
Viggo Østergård.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er varslet med 8 dage ifølge vedtægterne


Formandens beretning:
Medlemstallet er ca. 200, og antallet af udlejede baner er dermed uændret i forhold til sidste sæson.
Der er oprettet en ny hjemmeside som administreres af trænerne (Trine), og den gamle nedlægges hurtigst muligt.
Bent Holm afgår som kassér, efter mange års tro tjeneste. Tak for indsatsen!!Trine Elling overtager posten, og bliver kontingent frit medlem af HBK.

Der er satset meget på at fremme sociale badmintonrelaterede aktiviteter målrettet ungdomsspillerne. Dette arbejde bærer nu frugt, og får meget positive tilkendegivelser både blandt spillere og trænere.

Bestyrelsen vil fortsætte denne gode udvikling i den kommende sæson bl.a med deltagelse til holdkampe, hyggedage m.m


Spillerudvalgets beretning:
Der har været meldt 2 U-15hold til holdkampe. Der er enighed om, at det har været ”fedt” at møde andre spillere og få prøvet sig selv af.
Flere har fået mod på at prøve kræfter med at spille turneringer mod andre, så det arbejdes der videre med i den nye sæson.

Kasseren aflægger regnskab:
se under regnskab sæson 2009 - 2010
Regnskabet blev godkendt.


Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet er uændret.

Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Joan Lindebjerg afgår ordinært- ønsker ikke genvalg
Anthony Pedersen afgår ordinært- modtager gerne genvalg
1.suppleant: Charlotte Glud afgår ordinært- modtager genvalg
2.suppleant: Marian Tramm afgår ordinært- modtager genvalg

Mette Davies stiller op til bestyrelsen.
Efter de genfundne valg, har bestyrelsen konstitueret sig således:


 • AnthonyPedersen (formand)

 • Tove Nielsen

 • Kate Elling

 • Mette Davies

 • Trine Elling (kassér)

 • Charlotte Glud (1. suppleant)

 • Marian Tramm (2. suppleant)


Valg af revisorer:
Peter Lærke- ønsker ikke genvalg
Kirsten Vinge- ønsker ikke genvalg

Joan Lindebjerg vælges som 1. revisor
Bestyrelsen arbejder på at finde en revisor mere inden d. 1/12.

bestyrelsesmøde 25/10 2010

 

Referat fra bestyrelsesmøde i HBK mandag d. 25. oktober 2010 kl 18.45Tilstede: Kate, Joan, Charlotte, Trine, Bent og Anthony.
Fraværende: Marian og Tove

Ref: Charlotte

1.Godkendelse af referat:
Referatet blev godkendt.

2 Valg af referent:
Charlotte

Formanden:
Trine er som ny kassér kontingentfrit medlem af HBK
Overtager jobbet efter Bent Holm.

Seniorer:
Der er pt. 6 seniorer der spiller ”sammen”

Ungdom:
Der er meldt 6 hold til holdkampe.
Alle tre trænere er meldt til kursus om ”nutidens unge”. Dette for at blive bedre rustet til de udfordringer der er i forbindelse med arbejdet med børn og unge.
Trine er desuden meldt til et kassér kursus for unge kasserer.

Fugtskabet som skal skiftes, bliver fjernet ved levering af det nye.

Ved deltagelse til stævner/holdkampe er det besluttet at den enkelte spiller betaler 50 % af tilmeldingsgebyret, og klubben de andre 50 %.

Ønske om musikanlæg til brug ved træning/opvarmning. Der findes pt ikke noget anlæg i hallen.
Kate vil kontakte Skolens ledelse om de påtænker at installere noget nyt.
Ellers er det besluttet at der kan indkøbes en ”ghettoblaster” til max. 2000.00 kr.
Trine/Kate sørger for dette.

Motionister:
Udgår, da Tove ikke var tilstede.

Økonomi.
Bent gennemgik regnskabet. Årets resultat er på 1149.00 kr.


Næste møde er onsdag d. 1. december kl 18.45

| Svar

Nyeste kommentarer

14.11 | 16:20

Ja det gør det. Prisen er alt efter om der er ungdoms hold og hvor mange gange man spiller om ugen. Eller om det er leje af en bane.

Så prisen afhænger af det

14.11 | 16:14

Hej
Koster det nået at gå her?

11.11 | 07:31

Dejligt at hun gerne vil spille badminton. Der er plads på onsdags holdet fra 15:15-16:15. Så der kan i bare komme op i hallen og snakke med træneren.

03.11 | 12:47

Hej
Jeg har en pige i 5. Klasse, der gerne vil prøv at spille badminton. Er der mon plads om onsdagen?
Vh. Marie